TIẾNG VIỆT/Vietnamese

Medicare& Quý vị [PDF, 6151 KB]
Medicare & You - 10050-V (September 2021)

Chào Mừng Quý Vị đến Với Medicare (video)
Welcome to Medicare Video

Xin giúp trả cho các Chi Phí Medicare của quý vị: Bắt Đầu [PDF, 2550 KB]
Get Help With Your Medicare Costs: Getting Started - 10126-V (Revised March 2022)

Sự Đài Thọ của Medicare về Bệnh Tiểu Đường & Tiếp Liệu [PDF, 4053 KB]
Medicare Coverage of Diabetes & Supplies - 11022-V (Revised June 2022)

Hãy sống khoẻ mạnh Các dịch vụ phòng ngừa của Medicare [PDF, 191 KB]
Staying Healthy -Medicare's Preventive Services - 11100-V (Revised September 2021)

Quý vị đã làm cuộc Duyệt Xét Về Ghi Danh Cho Medicare Hàng Năm của mình chưa? [PDF, 1300 KB]
Have you done your Yearly Medicare Enrollment Review? - 11220-V (Revised August 2022)

Medicare là gì? Medicaid là gì? [PDF, 571 KB]
What is Medicare? What is Medicaid? - 11306-V (Revised May 2021)

4 Chương Trình Có Thể Giúp Quý Vị Trả cho Các Chi Phí Y Tế [PDF, 680 KB]
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-V (Revised June 2022)

Một Cái Nhìn Thoáng về Medicare [PDF, 2466 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-V (Revised July 2021)

Bảo Hiểm Bổ Sung Medicare [PDF, 12085 KB]
Medicare Supplement Insurance - 11575-V (Revised December 2021)

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Bệnh Viện) [PDF, 1241 KB]
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Y Tế) [PDF, 1715 KB]
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

Tìm Hiểu Kế Hoạch Lợi Điểm Medicare [PDF, 5298 KB]
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-V (Revised July 2022)

Medicare đài thọ Vắc-xin COVID-19 [PDF, 695 KB]
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine - 12117-V (October 2022)

Quý v cn tr giúp để tr chi phí Medicare ca quý v? [PDF, 347 KB]
Need help paying your Medicare costs? - 12132-V (April 2022)

Người thân ca quý v đang gp khó khăn để tr chi phí Medicare? [PDF, 1462 KB]
Is your loved one facing challenges paying Medicare costs? - 12133-V (April 2022)