TIẾNG VIỆT/Vietnamese

Medicare& Quý vị
Medicare & You - 10050-V (September 2024)

Xin giúp trả cho các Chi Phí Medicare của quý vị: Bắt Đầu
Get Help With Your Medicare Costs: Getting Started - 10126-V (Revised March 2022)

Sự Đài Thọ của Medicare về Bệnh Tiểu Đường & Tiếp Liệu
Medicare Coverage of Diabetes & Supplies - 11022-V (Revised June 2023)

Hãy sống khoẻ mạnh Các dịch vụ phòng ngừa của Medicare
Staying Healthy -Medicare's Preventive Services - 11100-V (Revised March 2023)

Quý vị đã làm cuộc Duyệt Xét Về Ghi Danh Cho Medicare Hàng Năm của mình chưa?
Have you done your Yearly Medicare Enrollment Review? - 11220-V (Revised August 2022)

Medicare là gì? Medicaid là gì?
What is Medicare? What is Medicaid? - 11306-V (Revised May 2023)

4 Chương Trình Có Thể Giúp Quý Vị Trả cho Các Chi Phí Y Tế
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-V (Revised June 2022)

Một Cái Nhìn Thoáng về Medicare
A Quick Look at Medicare - 11514-V (Revised July 2021)

Bảo Hiểm Bổ Sung Medicare
Medicare Supplement Insurance - 11575-V (Revised December 2021)

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Bệnh Viện)
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Y Tế)
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

Tìm Hiểu Kế Hoạch Lợi Điểm Medicare
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-V (Revised July 2022)

Medicare đài thọ Vắc-xin COVID-19
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine - 12117-V (October 2022)

Quý vị cần trợ giúp để trả chi phí Medicare của quý vị?
Need help paying your Medicare costs? - 12132-V (June 2023)

Người thân của quý vị đang gặp khó khăn để trả chi phí Medicare? 
Is your loved one facing challenges paying Medicare costs? - 12133-V (May 2023)

Tiết kiệm tiền của quý vị đối với insulin được Medicare đài thọ
Save money on your Medicare-covered insulin - 12188-V (July 2023)

Medicare đài thọ miễn phí nhiều loại vắc-xin hơn!
Medicare covers more vaccines, at no cost to you! - 12193-V (July 2023)

Tiết kiệm chi phí thuốc Medicare với Trợ giúp Bổ sung
Save on your Medicare drug costs with Extra Help - 12200-V (Revised March 2024)