TIẾNG VIỆT/Vietnamese

TIẾNG VIỆT/Vietnamese

Chào Mừng Quý Vị đến Với Medicare (video)
Welcome to Medicare Video

4 Chương Trình Có Thể Giúp Quý Vị Trả cho Các Chi Phí Y Tế [PDF, 359 KB]

4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-V - [PDF, 369 KB] (Revised April 2020)

Giữ Gìn Sức Khoẻ- 11100-V  [PDF, 164 KB]
Staying Healthy - 11100-V - [PDF 1.05 MB] (Revised September 2019)

Một Cái Nhìn Thoáng về Medicare [PDF, 2406 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-V - [PDF, 253 KB] (Revised July 2020)

Sự Đài Thọ của Medicare về Bệnh Tiểu Đường & Tiếp Liệu [PDF, 1730 KB]
Medicare Coverage of Diabetes & Supplies - 11022-V - [PDF, 2.20 MB] (Revised December 2019)

Xin giúp trả cho các Chi Phí Medicare của quý vị: Bắt Đầu [PDF, 1242 KB]
Get Help With Your Medicare Costs: Getting Started - 10126-V - [PDF, 3.60 MB] (Revised June 2020)

Medicare là gì? Medicaid là gì? [PDF, 630 KB]
What is Medicare? What is Medicaid? - 11306-V - [PDF, 451 KB] (Revised April 2020)

Quý vị đã làm cuộc Duyệt Xét Về Ghi Danh Cho Medicare Hàng Năm của mình chưa? [PDF, 1293 KB]
Have you done your Yearly Medicare Enrollment Review? - 11220-V - [PDF, 280 KB] (Revised September 2020)

Bảo Hiểm Bổ Sung Medicare [PDF, 11100 KB]

Medicare Supplement Insurance - 11575-V - [PDF, 11 MB] (Revised June 2020)

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Bệnh Viện) [PDF, 1241 KB]
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 18.54 MB]

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Y Tế) [PDF, 1715 KB]
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 18.08 MB]

Tìm Hiểu Kế Hoạch Lợi Điểm Medicare [PDF, 3704 KB]

Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-V [PDF, 3999 KB] (Revised November 2020)