TIẾNG VIỆT/Vietnamese

Medicare& Quý vị [PDF, 5004 KB]
Medicare & You - 10050-V (September 2021)

Chào Mừng Quý Vị đến Với Medicare (video)
Welcome to Medicare Video

4 Chương Trình Có Thể Giúp Quý Vị Trả cho Các Chi Phí Y Tế [PDF, 318 KB]
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-V (Revised April 2021)

Hãy sống khoẻ mạnh Các dịch vụ phòng ngừa của Medicare [PDF, 191 KB]
Staying Healthy -Medicare's Preventive Services - 11100-V (Revised September 2021)

Một Cái Nhìn Thoáng về Medicare [PDF, 2466 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-V (Revised July 2021)

Sự Đài Thọ của Medicare về Bệnh Tiểu Đường & Tiếp Liệu [PDF, 1791 KB]
Medicare Coverage of Diabetes & Supplies - 11022-V (Revised December 2020)

Xin giúp trả cho các Chi Phí Medicare của quý vị: Bắt Đầu [PDF, 1242 KB]
Get Help With Your Medicare Costs: Getting Started - 10126-V (Revised June 2020)

Medicare là gì? Medicaid là gì? [PDF, 571 KB]
What is Medicare? What is Medicaid? - 11306-V (Revised May 2021)

Quý vị đã làm cuộc Duyệt Xét Về Ghi Danh Cho Medicare Hàng Năm của mình chưa? [PDF, 3131 KB]
Have you done your Yearly Medicare Enrollment Review? - 11220-V (Revised October 2021)

Bảo Hiểm Bổ Sung Medicare [PDF, 11100 KB]
Medicare Supplement Insurance - 11575-V (Revised June 2020)

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Bệnh Viện) [PDF, 1241 KB]
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Y Tế) [PDF, 1715 KB]
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

Tìm Hiểu Kế Hoạch Lợi Điểm Medicare [PDF, 3704 KB]
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-V (Revised November 2020)

Được Bảo vệ khỏi COVID-19 – Medicare Đài thọ Vắc-xin [PDF, 518 KB]
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine  - 12118-V (March 2021)

Mang Thẻ Medicare Khi Quý vị Nhận Vắc-xin COVID-19 [PDF, 418 KB]
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine  - 12123-V (March 2021)

Medicare đài thọ Vắc-xin COVID-19 [PDF, 369 KB]
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine - 12123-V (April 2021)

Cần đến đâu để Nhận Câu Trả lời cho các Câu hỏi về Medicare của Quý vị [PDF, 486 KB]
Where to Get Your Medicare Questions Answered - 02246-V (June 2021)

Find out who to call about Medicare options, claims and more.