Tagalog

Humiling ng Tulong sa Halaga ng Inyong Medicare: Pagsisimula [PDF, 1737 KB]
Get Help With Your Medicare Costs: Getting Started - 10126-T (Revised June 2020)

Sinasaklawan ng Medicare sa Diabetes at mga Suplay
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services - 11022-T (Revised June 2023)

Pananatiling Malusog Mga Preventive na Serbisyo ng Medicare
Staying Healthy - Medicare's Preventive Services - 11100-T (Revised March 2023)

Nagawa niyo na ba ang inyong  Pagrepaso ng Pagpapalista sa Medicare?
Have you done your Yearly Medicare Enrollment Review? - 11220-T (Revised August 2022)

Ano ang Medicare? Ano ang Medicaid? [PDF, 518 KB]
What is Medicare? What is Medicaid? - 11306-T (Revised May 2023)

4 na mga Programang Makatutulong sa Inyong Magbayad ng Inyong mga Gastosing Medikal
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-T (Revised June 2022)

Isang Mabilisang Pagmasid sa Medicare
A Quick Look at Medicare - 11514-T (Revised July 2021)

Suplementong Seguro sa Medicare
Medicare Supplement Insurance - 11575-T (Revised December 2021)

Paunawa ng Buod ng Medicare para sa Bahagi A (Segurong Pang-Ospital) [PDF, 1203 KB]
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

Paunawa ng Buod ng Medicare para sa Bahagi B (Segurong Pang-Medikal) [PDF, 1144 KB]
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

Pag-unawa sa Medicare Advantage Plans [PDF, 3871 KB]
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-T (Revised November 2020)

Sinasaklawan ng Medicare ang Bakuna para sa COVID-19
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine - 12117-T (October 2022)

Manatiling Protektado mula sa COVID-19 - Sinasaklaw ng Medicare ang Bakuna [PDF, 455 KB]
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine - 12118-T (March 2021)

Dalhin ang inyong Medicare Kard kapag Nakuha ninyo ang inyong Bakuna sa COVID-19 [PDF, 340 KB]
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine - 12123-T (March 2021)