Tagalog

Tagalog

4 na mga Programang Makatutulong sa Inyong Magbayad ng Inyong mga Gastosing Medikal [PDF, 335 KB]
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-T - [PDF, 369 KB] (Revised April 2020)

Pananatiling Malusog [PDF, 150 KB]
Staying Healthy - 11100-T - [PDF, 1.05 MB] (Revised September 2019)
  
Isang Mabilisang Pagmasid sa Medicare [PDF, 2377 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-T - [PDF, 253 KB] (Revised July 2020)

Humiling ng Tulong sa Halaga ng Inyong Medicare: Pagsisimula [PDF, 1231 KB]
Get Help With Your Medicare Costs: Getting Started - 10126-T - [PDF, 3.60 MB] (Revised June 2020)

Ano ang Medicare? Ano ang Medicaid? [PDF, 569 KB]
What is Medicare? What is Medicaid? - 11306-T - [PDF, 451 KB] (Revised April 2020)

Nagawa niyo na ba ang inyong  Pagrepaso ng Pagpapalista sa Medicare? [PDF, 1256 KB]
Have you done your Yearly Medicare Enrollment Review? - 11220-T - [PDF, 280 KB] (Revised September 2020)

Sinasaklawan ng Medicare sa Diabetes at mga Suplay [PDF, 1712 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services - 11022-T - [PDF, 2.20 MB] (Revised December 2019)

Suplementong Seguro sa Medicare [PDF, 11073 KB]

Medicare Supplement Insurance - 11575-T - [PDF, 11 MB] (Revised June 2020)

Paunawa ng Buod ng Medicare para sa Bahagi A (Segurong Pang-Ospital) [PDF, 1117 KB]

Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 11.08 MB]

Paunawa ng Buod ng Medicare para sa Bahagi B (Segurong Pang-Medikal) [PDF, 1139 KB]

Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 11.33 MB]

Pag-unawa sa Medicare Advantage Plans [PDF, 3871 KB]

Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-T [PDF, 3909 KB] (Revised November 2020)