Kreyòl Ayisyen/Haitian Creole

Kreyòl Ayisyen/Haitian Creole

Kouvèti Medicare pou Founiti ak Sèvis ki gen pou wè ak dyabèt [PDF, 1690 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-H - [PDF, 283 KB] (Revised December 2019)

 

Rete an santePwogram Kòmand-Pa-Lapòs Nasyonal Medicare pou Materyèl Tès Dyabetik  [PDF, 159 KB]
Staying Healthy - 11100-H - [PDF, 11.87 MB] (Revised September 2019)

 

Kisa Medicare ye?  [PDF, 646 KB]
What is Medicare - 11306-H - [PDF, 198 KB] (Revised April 2020)

 

Jwenn asistans pou peye bil Medicare ou yo  [PDF, 1228 KB]
Get help with your Medicare costs - 10126-H - [PDF, 525 KB] (Revised June 2020)

 

Ann gade rapidman sa Medicare ofri  [PDF, 2370 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-H - [PDF, 277 KB] (Revised July 2020)

 

Èske w te fè Egzamen anyèl Plan Medicare ou an?  [PDF, 1273 KB]
Have you done your Yearly Medicare Plan Review? - 11220-H - [PDF, 156 KB] (Revised September 2020)

 

4 pwogram ki kapab ede w peye pou depans medikal ou yo  [PDF, 359 KB]
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-H - [PDF, 237 KB] (Revised April 2020)

 

Asirans Siplemantè Medicare [PDF, 11067 KB]

Medicare Supplement Insurance - 11575-H - [PDF, 11 MB] (Revised June 2020)

 

Avi sou Rezime Medicare pou Pati A (Asirans Lopital) [PDF, 1128 KB]

Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 10.78 MB]

 

Avi sou Rezime Medicare pou Pati B (Asirans Medikal) [PDF, 1173 KB]

Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 10.67 MB]

 

Konprann Plan Medicare Advantage Yo [PDF, 3896 KB]

Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-H [PDF, 3787 KB] (Revised November 2020)