Kreyòl Ayisyen/Haitian Creole

Jwenn asistans pou peye bil Medicare ou yo 
Get help with your Medicare costs - 10126-HC (Revised March 2022)

Kouvèti Medicare pou Founiti ak Sèvis ki gen pou wè ak dyabèt
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-HC (Revised June 2023)

Rete ansante Sèvis Prevantif Medicare yo
Staying Healthy Medicare's Preventive Services - 11100-HC (Revised March 2023)

Èske w te fè Egzamen anyèl Plan Medicare ou an? 
Have you done your Yearly Medicare Plan Review? - 11220-HC (Revised October 2022)

Kisa Medicare ye? Kisa Medicaid ye?
What is Medicare?  What is Medicaid? - 11306-HC (Revised May 2023)

4 pwogram ki kapab ede w peye pou depans medikal ou yo 
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-HC (Revised June 2022)

Ann gade rapidman sa Medicare ofri 
A Quick Look at Medicare - 11514-HC (Revised July 2021)

Asirans Siplemantè Medicare
Medicare Supplement Insurance - 11575-HC (Revised December 2021)

Avi sou Rezime Medicare pou Pati A (Asirans Lopital)
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

Avi sou Rezime Medicare pou Pati B (Asirans Medikal)
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

Konprann Plan Medicare Advantage Yo
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-HC (Revised November 2020)

Medicare Kouvri Vaksen COVID-19
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine - 12117-HC (October 2022)

Rete Pwoteje kont COVID-19 – Medicare Kouvri Vaksen an
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine - 12118-HC (March 2021)

Pote Kat Medicare Ou Lè W ap Pran Vaksen COVID-19 Ou a
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine - 12123-HC (March 2021)