Kreyòl Ayisyen/Haitian Creole

Kouvèti Medicare pou Founiti ak Sèvis ki gen pou wè ak dyabèt [PDF, 1729 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-HC (Revised December 2020)

Rete an santePwogram Kòmand-Pa-Lapòs Nasyonal Medicare pou Materyèl Tès Dyabetik  [PDF, 159 KB]
Staying Healthy - 11100-HC (Revised September 2019)

Kisa Medicare ye? Kisa Medicaid ye? [PDF, 520 KB]
What is Medicare?  What is Medicaid? - 11306-HC (Revised May 2021)

Jwenn asistans pou peye bil Medicare ou yo  [PDF, 1228 KB]
Get help with your Medicare costs - 10126-HC (Revised June 2020)

Ann gade rapidman sa Medicare ofri  [PDF, 2394 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-HC (Revised July 2021)

Èske w te fè Egzamen anyèl Plan Medicare ou an?  [PDF, 1273 KB]
Have you done your Yearly Medicare Plan Review? - 11220-HC (Revised September 2020)

4 pwogram ki kapab ede w peye pou depans medikal ou yo  [PDF, 339 KB]
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-HC (Revised April 2021)

Asirans Siplemantè Medicare [PDF, 11067 KB]
Medicare Supplement Insurance - 11575-HC (Revised June 2020)

Avi sou Rezime Medicare pou Pati A (Asirans Lopital) [PDF, 1128 KB]
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

Avi sou Rezime Medicare pou Pati B (Asirans Medikal) [PDF, 1173 KB]
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

Konprann Plan Medicare Advantage Yo [PDF, 3896 KB]
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-HC (Revised November 2020)

Rete Pwoteje kont COVID-19 – Medicare Kouvri Vaksen an [PDF, 67 KB]
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine - 12118-HC (March 2021)

Pote Kat Medicare Ou Lè W ap Pran Vaksen COVID-19 Ou a [PDF, 325 KB]
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine - 12123-HC (March 2021)

Medicare Kouvri Vaksen COVID-19 [PDF, 358 KB]
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine - 12117-HC (April 2021)

Ki kote pou Jwenn Repons pou Kesyon sou Medicare Ou yo [PDF, 480 KB]
Where to Get Your Medicare Questions Answered - 02246-HC (June 2021)

Find out who to call about Medicare options, claims and more.