Հայերեն / Armenian

Մեդիքեյերի ծախսերի վճարումը շաքարարախտով հիվանդների պաշարների և ծառայությունների համար  [PDF, 2575 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services - 11022-AR [PDF, 369 KB]

 Մնալ առողջ
Մեդիքեյերի կանխարգելիչ ծառայություններ 

Staying Healthy_Medicare’s Preventive Services - 11100-AR [PDF, 394 KB] (Revised September 2019)

Մեդիքեյերի տարեկան պլանի դիտարկումն  [PDF, 1816 KB]
Yearly Medicare Plan Review - 11220-AR [PDF, 334 KB]

  [PDF, 1816 KB]Ինչ է Մեդիքեյերը  Ինչ է Մեդիքեյդը [PDF, 766 KB]
What Is Medicare_What Is Medicaid - 11306-AR [PDF, 295 KB]

 4 ծրագրեր, որ կարող են օգնել Ձեզ վճարել Մեդիքեյերի ծախսերը  [PDF, 495 KB]
4 Programs that Can Help You Pay  Your Medical Expenses - 11445-AR [PDF, 185 KB] 

Թռուցիկ հայացք Մեդիքեյերի վրա  [PDF, 2722 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-AR [PDF, 176 KB]

 Ստացեք օգնություն Ձեր Ծերութըան Բժշկական Ապահովագրության ծախսերի համար  [PDF, 1875 KB]
Get Help with your Medicare costs - 10126-AR [PDF, 192 KB] (Revised May 2019)

Medicare-ի լրացուցիչ ապահովագրություն [PDF, 11222 KB]

Medicare Supplement Insurance - 11575-AR [PDF, 11.90 MB] (Revised May 2019)

Medicare-ի ամփոփ ծանուցում «A» մասի վերաբերյալ (Բժշկական ապահովագրություն) [PDF, 529 KB]

Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 515 KB]

Medicare-ի ամփոփ ծանուցում «B» մասի վերաբերյալ (Բժշկական ապահովագրություն) [PDF, 583 KB]

Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 612 KB]