فارسي / Farsi

 

فارسي / Farsi

کمک هزینه Medicare دریافت نمایید  [PDF, 1339 KB]
Get Help with your Medicare costs - 10126- FAR [PDF, 186 KB] (Revised June 2020)

 

پوشش Medicare برای ملزومات و خدمات دیابت  [PDF, 1840 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-FAR [PDF, 568 KB] (Revised December 2019)

 

سالم بمانید_خدمات پیشگیرانه Medicare  [PDF, 249 KB]
Staying Healthy_Medicare’s Preventive Services – 11100-FAR [PDF, 320 KB] (Revised September 2019)

 

بررسی سالانه طرح Medicare  [PDF, 1426 KB]
Yearly Medicare Plan Review – 11220-FAR [PDF, 537 KB] (Revised September 2020)

 

Medicare چیست_Medicaid چیست  [PDF, 501 KB]
What Is Medicare_What Is Medicaid – 11306-FAR [PDF, 205 KB] (Revised April 2020)

 

4 برنامه که در پرداخت هزینه های پزشکی به شما کمک می کنند   [PDF, 415 KB]
4 Programs that Can Help You Pay  Your Medical Expenses  – 11445-FAR [PDF, 320 KB] (Revised April 2020)

 

مروری بر Medicare  [PDF, 2536 KB]
A Quick Look at Medicare  – 11514-FAR [PDF, 185 KB] (Revised July 2020)

 

همیب رکیدم لمک [PDF, 11965 KB]

Medicare Supplement Insurance - 11575-FAR [PDF, 10.90 MB] (Revised June 2020)

 

اطلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش الف (بیمۀ شفاخانه) Medicare [PDF, 459 KB]

Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 385 KB]

 

طلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش ب بیمۀ صحی Medicare [PDF, 544 KB]

Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 391 KB]

 

آشنایی با طرح‌های Medicare Advantage [PDF, 4085 KB]

Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-FAR [PDF, 4027 KB] (Revised November 2020)