فارسي / Farsi

فارسي / Farsi

کمک هزینه Medicare دریافت نمایید  [PDF, 2506 KB]
Get Help with your Medicare costs - 10126- FAR [PDF, 186 KB]

 

پوشش Medicare برای ملزومات و خدمات دیابت  [PDF, 1816 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-FAR [PDF, 568 KB]

 

سالم بمانید_خدمات پیشگیرانه Medicare  [PDF, 417 KB]
Staying Healthy_Medicare’s Preventive Services – 11100-FAR [PDF, 320 KB]

 

اطلاعاتی صریح درباره طرح های Medicare و حفاظت از اطلاعات شخصی شما  [PDF, 359 KB]
Quick Facts about Medicare Plans and Protecting Your Personal Information – 11147-FAR [PDF, 264 KB]

 

بررسی سالانه طرح Medicare  [PDF, 1506 KB]
Yearly Medicare Plan Review – 11220-FAR [PDF, 537 KB]

 

Medicare چیست_Medicaid چیست  [PDF, 633 KB]
What Is Medicare_What Is Medicaid – 11306-FAR [PDF, 205 KB]

 

4 برنامه که در پرداخت هزینه های پزشکی به شما کمک می کنند   [PDF, 415 KB]
4 Programs that Can Help You Pay  Your Medical Expenses  – 11445-FAR [PDF, 320 KB] 

 

مروری بر Medicare  [PDF, 2600 KB]
A Quick Look at Medicare  – 11514-FAR [PDF, 185 KB]

 

همیب رکیدم لمک [PDF, 11929 KB]

Medicare Supplement Insurance - 11575-FAR [PDF, 10.90 MB]

 

اطلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش الف (بیمۀ شفاخانه) Medicare [PDF, 447 KB]

Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 385 KB]

 

طلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش ب بیمۀ صحی Medicare [PDF, 564 KB]

Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 391 KB]