فارسي / Farsi

کمک هزینه Medicare دریافت نمایید 
Get Help with your Medicare costs - 10126- FAR (Revised March 2022)

پوشش Medicare برای ملزومات و خدمات دیابت 
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-FAR (Revised June 2023)

حفظ سلامت 
Staying Healthy Medicare’s Preventive Services – 11100-FAR (Revised March 2023)

بررسی سالانه طرح Medicare 
Have you done your Yearly Medicare Plan Review? – 11220-FAR (Revised August 2022)

Medicare چیست_Medicaid چیست 
What Is Medicare? What Is Medicaid? – 11306-FAR (Revised May 2023)

4 برنامه که در پرداخت هزینه های پزشکی به شما کمک می کنند  
4 Programs that Can Help You Pay  Your Medical Expenses  – 11445-FAR (Revised June 2022)

مروری بر Medicare 
A Quick Look at Medicare  – 11514-FAR (Revised July 2021)

بیمه تکمیلی Medicare
Medicare Supplement Insurance - 11575-FAR (Revised December 2021)

اطلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش الف (بیمۀ شفاخانه) Medicare
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

طلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش ب بیمۀ صحی Medicare
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

آشنایی با طرح‌های Medicare Advantage
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-FAR (Revised November 2020)

- هزینه واکسن را پوشش م یدهد در برابر کووید-19 مصون بمانید Medicare
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine – 12118-FAR (March 2021)

را همراه داشته باشید برای دریافت واکسن کووید- 19 کارت Medicare
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine – 12123-FAR (March 2021)

هزینه واکسن کووید- 19 را پوشش م یدهد Medicare
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine – 12117-FAR (October 2022)