فارسي / Farsi

کمک هزینه Medicare دریافت نمایید  [PDF, 1339 KB]
Get Help with your Medicare costs - 10126- FAR (Revised June 2020)

پوشش Medicare برای ملزومات و خدمات دیابت  [PDF, 1933 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-FAR (Revised December 2020)

حفظ سلامت  [PDF, 263 KB]
Staying Healthy Medicare’s Preventive Services – 11100-FAR (Revised September 2021)

بررسی سالانه طرح Medicare  [PDF, 1496 KB]
Have you done your Yearly Medicare Plan Review? – 11220-FAR (Revised October 2021)

Medicare چیست_Medicaid چیست  [PDF, 453 KB]
What Is Medicare_What Is Medicaid – 11306-FAR (Revised May 2021)

4 برنامه که در پرداخت هزینه های پزشکی به شما کمک می کنند [PDF, 372 KB]  
4 Programs that Can Help You Pay  Your Medical Expenses  – 11445-FAR (Revised April 2021)

مروری بر Medicare  [PDF, 2541 KB]
A Quick Look at Medicare  – 11514-FAR (Revised July 2021)

همیب رکیدم لمک [PDF, 11965 KB]
Medicare Supplement Insurance - 11575-FAR (Revised June 2020)

اطلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش الف (بیمۀ شفاخانه) Medicare [PDF, 459 KB]
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

طلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش ب بیمۀ صحی Medicare [PDF, 544 KB]
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

آشنایی با طرح‌های Medicare Advantage [PDF, 4085 KB]
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-FAR (Revised November 2020)

- هزینه واکسن را پوشش م یدهد در برابر کووید-19 مصون بمانید Medicare [PDF, 145 KB]
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine – 12118-FAR (March 2021)

Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine – 12123-FAR (March 2021)
 
هزینه واکسن کووید- 19 را پوشش م یدهد Medicare [PDF, 425 KB]
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine – 12117-FAR (April 2021)
 

را دریافت کنید از کجا می توانید پاسخ به سوالات خود درباره Medicare [PDF, 404 KB]
Where to Get Your Medicare Questions Answered – 02246-FAR (June 2021)

Find out who to call about Medicare options, claims and more.