Ελληνικά / Greek

Που Θα Βρείτε Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Σας για τη Medicare [PDF, 875 KB]
Where to Get Answers to Your Medicare Questions-02246-GR - (Revised June 2021)

Λάβετε Βοήθεια για τις Medicare δαπάνες σας
Get Help with your Medicare costs-10126-GR - (Revised March 2022)

Κάλυψη Medicare για Προμήθειες και Υπηρεσίες για τον Διαβήτη [PDF, 1740 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-GR - (Revised December 2020)

Μείνετε Υγιείς Υπηρεσίες Πρόληψης της Medicare [PDF, 192 KB]
Staying Healthy Medicare’s Preventive Services – 11100-GR - (Revised September 2021)

Ετήσια Επανεξέταση Προγράμματος Medicare [PDF, 3126 KB]
Have you done your Yearly Medicare Plan Review? – 11220-GR - (Revised October 2021)

Τί είναι η Medicare; _Τί είναι η Medicaid [PDF, 541 KB]
What Is Medicare? What Is Medicaid? – 11306-GR - (Revised May 2021)

4 Προγράμματα Που Μπορούν Να Σας Βοηθήσουν Να Πληρώνετε Τις Ιατρικές Δαπάνες Σας [PDF, 346 KB]
4 Programs that Can Help You Pay  Your Medical Expenses  – 11445-GR - (Revised April 2021)

Μια Γρήγορη Ματιά στην Medicare [PDF, 2400 KB]
A Quick Look at Medicare  – 11514-GR - (Revised July 2021)

Μια περίληψη της Συμπληρωματικής Ασφάλισης της Μedicare [PDF, 12094 KB]
Medicare Supplement Insurance - 11575-GR - (Revised December 2021)

Κατανόηση Προγραμμάτων Πλεονέκτημα Medicare (Medicare Advantage) [PDF, 4030 KB]
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-GR (Revised November 2020)

Το Medicare καλύπτει το εμβόλιο COVID-19 [PDF, 518 KB]
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine  – 12117-GR - (November 2021)

Μείνετε προστατευμένοι από το COVID-19 - Η Medicare καλύπτει το εμβόλιο [PDF, 346 KB]
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine  – 12118-GR - (March 2021)

Φέρτε την κάρτα Medicare όταν λάβετε το εμβόλιο σας εναντίον του COVID-19 [PDF, 346 KB]
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine  – 12123-GR - (March 2021)

 

Find out who to call about Medicare options, claims and more.