Ελληνικά / Greek

Λάβετε Βοήθεια για τις Medicare δαπάνες σας [PDF, 1255 KB]
Get Help with your Medicare costs-10126-GR - (Revised June 2020)

Κάλυψη Medicare για Προμήθειες και Υπηρεσίες για τον Διαβήτη [PDF, 1740 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-GR - (Revised December 2020)

Προληπτικές Υπηρεσίες Medicare Παραμένω Υγιής [PDF, 168 KB]
Staying Healthy Medicare’s Preventive Services – 11100-GR - (Revised September 2019)

Ετήσια Επανεξέταση Προγράμματος Medicare [PDF, 1290 KB]
Yearly Medicare Plan Review – 11220-GR - (Revised September 2020)

Τί είναι η Medicare; _Τί είναι η Medicaid [PDF, 541 KB]
What Is Medicare? What Is Medicaid? – 11306-GR - (Revised May 2021)

4 Προγράμματα Που Μπορούν Να Σας Βοηθήσουν Να Πληρώνετε Τις Ιατρικές Δαπάνες Σας [PDF, 346 KB]
4 Programs that Can Help You Pay  Your Medical Expenses  – 11445-GR - (Revised April 2021)

Μια Γρήγορη Ματιά στην Medicare [PDF, 2400 KB]
A Quick Look at Medicare  – 11514-GR - (Revised July 2021)

Συμπληρωματική Ασφάλιση Medicare [PDF, 11142 KB]
Medicare Supplement Insurance - 11575-GR - (Revised June 2020)

Κατανόηση Προγραμμάτων Πλεονέκτημα Medicare (Medicare Advantage) [PDF, 4030 KB]
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-GR (Revised November 2020)

Μείνετε προστατευμένοι από το COVID-19 - Η Medicare καλύπτει το εμβόλιο [PDF, 346 KB]
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine  – 12118-GR - (March 2021)

Φέρτε την κάρτα Medicare όταν λάβετε το εμβόλιο σας εναντίον του COVID-19 [PDF, 346 KB]
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine  – 12123-GR - (March 2021)

Το Medicare καλύπτει το εμβόλιο COVID-19 [PDF, 366 KB]
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine  – 12117-GR - (April 2021)

Find out who to call about Medicare options, claims and more.