Ελληνικά / Greek

Ελληνικά / Greek

Λάβετε Βοήθεια για τις Medicare δαπάνες σας [PDF, 1255 KB]
Get Help with your Medicare costs-10126-GR - [PDF, 235, KB] (Revised June 2020)

 

Κάλυψη Medicare για Προμήθειες και Υπηρεσίες για τον Διαβήτη [PDF, 1725 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-GR - [PDF, 626 KB] (Revised December 2019)

 

Προληπτικές Υπηρεσίες Medicare Παραμένω Υγιής [PDF, 168 KB]
Staying Healthy_Medicare’s Preventive Services – 11100-GR - [PDF, 320 KB] (Revised September 2019)

 

Ετήσια Επανεξέταση Προγράμματος Medicare [PDF, 1290 KB]
Yearly Medicare Plan Review – 11220-GR - [PDF, 355 KB] (Revised September 2020)

 

Τί είναι η Medicare; _Τί είναι η Medicaid [PDF, 589 KB]
What Is Medicare_What Is Medicaid – 11306-GR - [PDF, 250 KB] (Revised April 2020)

 

4 Προγράμματα Που Μπορούν Να Σας Βοηθήσουν Να Πληρώνετε Τις Ιατρικές Δαπάνες Σας [PDF, 357 KB]
4 Programs that Can Help You Pay  Your Medical Expenses  – 11445-GR - [PDF, 245 KB] (Revised April 2020)

 

Μια Γρήγορη Ματιά στην Medicare [PDF, 2391 KB]
A Quick Look at Medicare  – 11514-GR - [PDF, 505 KB] (Revised July 2020)

 

Συμπληρωματική Ασφάλιση Medicare [PDF, 11142 KB]

Medicare Supplement Insurance - 11575-GR - [PDF, 11.03 MB] (Revised June 2020)

 

Κατανόηση Προγραμμάτων Πλεονέκτημα Medicare (Medicare Advantage) [PDF, 4030 KB]

Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-GR [PDF, 3789 KB] (Revised November 2020)