Skip Navigation

TIẾNG VIỆT/Vietnamese

TIẾNG VIỆT/Vietnamese

Chào Mừng Quý Vị đến Với Medicare (video)
Welcome to Medicare Video

4 Chương Trình Có Thể Giúp Quý Vị Trả cho Các Chi Phí Y Tế

4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-V - [PDF, 369 KB]

Các Dữ Kiện Sơ Lược về Chương Trình Medicare và Bảo Vệ cho Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị
Quick Facts about Medicare Plans and Protecting Your Personal Information - 11147-V - [PDF, 433 KB]

Giữ Gìn Sức Khoẻ- 11100-V 
Staying Healthy - 11100-V - [PDF 1.05 MB]

Một Cái Nhìn Thoáng về Medicare
A Quick Look at Medicare - 11514-V - [PDF, 253 KB]

Sự Đài Thọ của Medicare về Bệnh Tiểu Đường & Tiếp Liệu
Medicare Coverage of Diabetes & Supplies - 11022-V - [PDF, 2.20 MB]

Xin giúp trả cho các Chi Phí Medicare của quý vị: Bắt Đầu
Get Help With Your Medicare Costs: Getting Started - 10126-V - [PDF, 3.60 MB]

Medicare là gì? Medicaid là gì?
What is Medicare? What is Medicaid? - 11306-V - [PDF, 451 KB]

Quý vị đã làm cuộc Duyệt Xét Về Ghi Danh Cho Medicare Hàng Năm của mình chưa?
Have you done your Yearly Medicare Enrollment Review? - 11220-V - [PDF, 280 KB]

Chương Trình Đặt Mua Qua Thư Tín Quốc Gia của Medicare các Tiếp Liệu Thử Bệnh Tiểu Đường
Medicare's National Mail-Order Program for Diabetic Testing Supplies - 11634-V - [PDF, 548 KB]

Bảo Hiểm Bổ Sung Medicare

Medicare Supplement Insurance - 11575-V - [PDF, 11 MB]

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Bệnh Viện)
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 18.54 MB]

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Y Tế)
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 18.08 MB]