Skip Navigation

Tagalog

Tagalog

4 na mga Programang Makatutulong sa Inyong Magbayad ng Inyong mga Gastosing Medikal
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-T - [PDF, 369 KB]

Mga Mabilisang Katotohanan tungkol sa mga Planong Pangkalusugan at Pagpuprotekta sa Inyong Personal na Impormasyon
Quick Facts about Medicare Plans and Protecting Your Personal Information - 11147-T - [PDF, 433 KB]

Pananatiling Malusog
Staying Healthy - 11100-T - [PDF, 1.05 MB]
  
Isang Mabilisang Pagmasid sa Medicare
A Quick Look at Medicare - 11514-T - [PDF, 253 KB]

 Humiling ng Tulong sa Halaga ng Inyong Medicare: Pagsisimula
Get Help With Your Medicare Costs: Getting Started - 10126-T - [PDF, 3.60 MB]

Ano ang Medicare? Ano ang Medicaid?
What is Medicare? What is Medicaid? - 11306-T - [PDF, 451 KB]

Nagawa niyo na ba ang inyong  Pagrepaso ng Pagpapalista sa Medicare?
Have you done your Yearly Medicare Enrollment Review? - 11220-T - [PDF, 280 KB]

Pambansang Programa para sa Koreong-Bilin para sa pagsubok ng mga kagamitan para sa diyabetis ng Medicare
Medicare's National Mail-Order Program for Diabetic Testing Supplies - 11634-T - [PDF, 537 KB]

Sinasaklawan ng Medicare sa Diabetes at mga Suplay
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services - 11022-T - [PDF, 2.20 MB]

Suplementong Seguro sa Medicare

Medicare Supplement Insurance - 11575-T - [PDF, 11 MB]

Paunawa ng Buod ng Medicare para sa Bahagi A (Segurong Pang-Ospital)

Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 11.08 MB]

Paunawa ng Buod ng Medicare para sa Bahagi B (Segurong Pang-Medikal)

Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 11.33 MB]