Skip Navigation

Kreyòl Ayisyen/Haititan Creole

Kreyòl Ayisyen/Haititan Creole

Pwogram Kòmand-Pa-Lapòs Nasyonal Medicare pou Materyèl Tès Dyabetik
Medicare's National Mail-Order Program for Diabetic Testing Supplies – 11634-H - [PDF, 537 KB]

Kouvèti Medicare pou Founiti ak Sèvis ki gen pou wè ak dyabèt
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services – 11022-H - [PDF, 283 KB]

Rete an santePwogram Kòmand-Pa-Lapòs Nasyonal Medicare pou Materyèl Tès Dyabetik 
Staying Healthy - 11100-H - [PDF, 11.87 MB]

Kisa Medicare ye? 
What is Medicare - 11306-H - [PDF, 198 KB]

Jwenn asistans pou peye bil Medicare ou yo 
Get help with your Medicare costs - 10126-H - [PDF, 525 KB]

Enfòmasyon rapid sou Plan Medicare yo ak sou fason pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou yo 
Quick Facts about Medicare Plans and Protecting Your Personal Information - 11147-H - [PDF, 206 KB]

Ann gade rapidman sa Medicare ofri 
A Quick Look at Medicare - 11514-H - [PDF, 277 KB]

Èske w te fè Egzamen anyèl Plan Medicare ou an? 
Have you done your Yearly Medicare Plan Review? - 11220-H - [PDF, 156 KB]

4 pwogram ki kapab ede w peye pou depans medikal ou yo 
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-H - [PDF, 237 KB]

Asirans Siplemantè Medicare

Medicare Supplement Insurance - 11575-H - [PDF, 11 MB]

Avi sou Rezime Medicare pou Pati A (Asirans Lopital)

Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 10.78 MB]

Avi sou Rezime Medicare pou Pati B (Asirans Medikal)

Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 10.67 MB]